Information

Danh ngôn

七転び八立つ。 | Ba chìm bảy nổi.