Information

Danh ngôn

正直は一生の宝。 | Sự thật đáng giá ngàn vàng.